Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1. Simpelreserveren.nl:  Simpelreserveren.nl B.V., gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57251118.

1.2. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met  Simpelreserveren.nl teneinde de Diensten te kunnen gebruiken.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen  Simpelreserveren.nl en Opdrachtgever waarbij  Simpelreserveren.nl Opdrachtgever/Gebruiker(s) in staat stelt gebruik te maken van de Diensten.

1.4. Diensten: zoals gespecificeerd in de offerte.

1.5. Account: het persoonlijk beheerpaneel en gebruikersinterface die  Simpelreserveren.nl ten behoeve van de Diensten, via haar servers, aan Opdrachtgever beschikbaar stelt.

1.6. Gebruiker: een medewerker / operator van Opdrachtgever welke feitelijk de Diensten zal gebruiken ten behoeve van de Bezoekers. Gebruiker is tevens gehouden aan de onderhavige voorwaarden. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor haar Gebruikers.

1.7. Algemene Voorwaarden: Onderhavige voorwaarden.

1.8. Partij:  Simpelreserveren.nl, dan wel Opdrachtgever als partij bij de Overeenkomst.

1.9. Bezoeker: de bezoeker van een Klantsite.

1.10. Klantsite: de websites waarop de Diensten worden aangeboden, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst dan wel offerte.

1.11. Website: www. simpelreserveren.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen  Simpelreserveren.nl en Opdrachtgever.

2.2. Eventuele door Opdrachtgever aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij  Simpelreserveren.nl daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3 Totstandkoming / uitvoering

3.1. Opdrachtgever aanvaardt door de ondertekende offerte aan  Simpelreserveren.nl te retourneren. Met deze aanvaarding komt een Overeenkomst tot stand.

3.2. De Diensten kunnen in de vorm van verschillende pakketten door Opdrachtgever worden afgenomen. Bij het overschrijden van de pakketspecificaties (bijvoorbeeld het aantal pageviews) zal  Simpelreserveren.nl Opdrachtgever upgraden naar een hoger pakket van de Dienst.

3.3. Zo spoedig mogelijk na ondertekening van de Overeenkomst zal  Simpelreserveren.nl starten met de configuratie de Diensten. Simpelreserveren.nl  spant zich in dat de Diensten naar beste kunnen wordt geconfigureerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Simpelreserveren.nl verleent ten aanzien van de implementatie in de Klantsite slechts assistentie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever implementeert de Dienst(en) dan ook zelf en draagt zijn eigen kosten voor de implementatie.

3.4. Opdrachtgever is verplicht om een tijdige en juiste configuratie van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan  Simpelreserveren.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie en configuratie van de Diensten, tijdig aan  Simpelreserveren.nl beschikbaar worden gesteld.

3.5.  Simpelreserveren.nl zal de werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever verstrekte dan wel te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat. Simpelreserveren.nl is gerechtigd, doch niet verplicht de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3.6. De Dienst is voor Gebruiker te raadplegen via Internet Explorer 7 (of hoger) en meest recente versies van Firefox en Google Chrome. De dienst is voor Bezoeker te raadplegen via Internet Explorer 6 (of hoger) en de meest recente versies van Google Chrome, Firefox en Safari.

3.7. De Dienst werkt standaard voor W3C valide websites (Klantsites). Indien de Klantsite sterk afwijkt van deze standaarden is het mogelijk dat de Dienst niet geheel functioneert. Indien de Klantsite voornamelijk is opgebouwd uit ajax of flash, of de Klantsite elementen bevat die extern worden gehost (bijv. via een iframe), is maatwerk vereist. Dit dient in de Overeenkomst/offerte worden overeengekomen.

Artikel 4 Duur en beëindiging

4.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in de offerte. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur met een minimum van 12 (twaalf) maanden.

4.2. De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand tegen het einde van de in het vorige lid genoemde periode, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.

4.3. In geval van ontbinding of beëindiging/opzegging zal het gebruiksrecht van Opdrachtgever, zoals bepaald in artikel 14 lid 1, komen te vervallen (zie tevens artikel 14 lid 3).

Artikel 5 Voorwaarden van de Diensten

5.1. Het is niet toegestaan om de Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden dan wel de wet.

5.2. Opdrachtgever bepaalt volledig zelf voor welke Klantsites de Dienst wordt ingezet. Simpelreserveren.nl heeft geen kennis van de inhoud van deze Klantsites en de communicatie, die via de Dienst plaatsvindt. Mocht er communicatie via de Diensten plaatsvinden welke onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt Opdrachtgever daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. Simpelreserveren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Diensten uitgewisselde informatie dan wel gevoerde communicatie. Opdrachtgever vrijwaart  Simpelreserveren.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtgever met behulp van de Diensten gevoerde communicatie dan wel verstrekte informatie onrechtmatig zijn, dan wel dat er onrechtmatige informatie via de Diensten aan Bezoekers wordt weergegeven.

5.3. Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen met een mate van zorgvuldigheid ten aanzien van de Diensten, die van Opdrachtgever mag worden verwacht.

5.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten voor meer dan één onderneming te gebruiken dan wel meerdere Opdrachtgevers te laten werken onder één Account, tenzij het reseller/contactcenters betreft (zie artikel 15). Indien er sprake is van een Opdrachtgever, zijnde reseller/contactcenter, dan wordt dat in de Overeenkomst/offerte bepaald.

5.5. Indien naar het oordeel van  Simpelreserveren.nl door Opdrachtgever een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van  Simpelreserveren.nl of derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden van gegevens (waaronder performance problemen ontstaan), is  Simpelreserveren.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

5.6. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden heeft  Simpelreserveren.nl het recht de toegang tot de Diensten te ontzeggen.

Artikel 6 Toegang en updates

6.1.  Simpelreserveren.nl zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de toegang tot (het beheer van) de Diensten verschaffen. Daartoe wordt aan Opdrachtgever/Gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt.

6.2. Het is Opdrachtgever/Gebruiker verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Simpelreserveren.nl is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Opdrachtgever/Gebruiker, die zich aanmeldt op de Diensten, ook daadwerkelijk de Opdrachtgever is. Opdrachtgever dient  Simpelreserveren.nl op de hoogte te stellen als Opdrachtgever een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden.  Simpelreserveren.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

6.3. Indien  Simpelreserveren.nl tot het besef komt dat de inloggegevens van Opdrachtgever/Gebruiker bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij Opdrachtgever daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.

6.4. De door  Simpelreserveren.nl ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie (gedane meting) geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

6.5.  Simpelreserveren.nl heeft het recht de programmatuur van de Diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Diensten aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien.  Simpelreserveren.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Diensten.

Artikel 7 Beschikbaarheid en onderhoud

7.1. Simpelreserveren.nl zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.

7.2. Simpelreserveren.nl behoudt zich het recht voor de Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Diensten en webservers van  Simpelreserveren.nl. Deze buitengebruikstelling tracht  Simpelreserveren.nl zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Gebruikers optreedt.

7.3.  Simpelreserveren.nl zal wegens bedoelde buitengebruikstelling nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door Opdrachtgever.

Artikel 8 Back-up en Beveiliging

8.1. Iedere dag wordt een back-up gemaakt van de gegevens welke zich op het Account bevinden. Het tijdstip van het maken van de back-up wordt door  Simpelreserveren.nl bepaald. Het maken van de back-up is een service van  Simpelreserveren.nl en geeft geen garantie.

8.2.  Simpelreserveren.nl maakt gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie. Dit kan  Simpelreserveren.nl alleen garanderen indien Opdrachtgever tevens gebruikmaakt van SSL-certificaten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens op de Klantsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens / cookiebepaling

9.1. Indien Opdrachtgever en/of Gebruiker persoonsgegevens invoeren via de Diensten, vallen zowel Opdrachtgever als  Simpelreserveren.nl onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever de ‘verantwoordelijke’ vormt en Simpelreserveren.nl de ‘bewerker’.

9.2.  Simpelreserveren.nl zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van  Simpelreserveren.nl bevinden.

9.3.  Simpelreserveren.nl staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van  Simpelreserveren.nl, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever.

9.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren ten aanzien van de Diensten.

9.5. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen via het Account/de Dienst dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal  Simpelreserveren.nl daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor zullen afzonderlijk aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

9.6. Opdrachtgever is verplicht Bezoekers van diens Klantsite te informeren over het gebruik de Dienst(en) in haar privacyverklaring. In de privacyverklaring van de Klantsite zal een bepaling over cookies moeten worden opgenomen. Desgewenst kan Opdrachtgever gebruik maken van de volgende standaardtekst:

“Om op afstand hulp te bieden via onze website, wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookie wordt geplaatst door een dienst van  Simpelreserveren.nl. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit er voor zal zorgen dat de voorgenoemde diensten geheel niet werken. Simpelreserveren.nl kan te allen tijde uw handelingen op onze website volgen met als doel u een goede assistentie te kunnen verlenen.”

9.7. Hoewel de in lid 6 van dit artikel opgenomen standaardtekst naar het inzicht van  Simpelreserveren.nl de bezoeker in beginsel voldoende informeert over het gebruik van cookies door  Simpelreserveren.nl, garandeert  Simpelreserveren.nl niet dat in ieder individueel geval het plaatsen van (uitsluitend) deze tekst voldoende is om aan de informatieplicht van Opdrachtgever te voldoen. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor een volledige en correcte beschrijving van diens eigen gebruik van persoonlijke gegevens van bezoekers en diens gebruik van cookies.

Artikel 10 Helpdesk

10.1. Opdrachtgever kan op een door  Simpelreserveren.nl aangegeven nummer en e-mailadres storingen en vragen melden via de telefonische helpdesk. Simpelreserveren.nl zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 11 Prijzen en betaling

11.1. Alle tarieven op de Website, offertes, brochures en andere materialen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

11.2. Opdrachtgever is voor het gebruik van de Diensten aan  Simpelreserveren.nl de vergoeding verschuldigd die op de schriftelijke offerte wordt aangegeven. Alle facturen dienen door Opdrachtgever vooruit te worden betaald binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van  Simpelreserveren.nl.

11.3.  Simpelreserveren.nl kan verlangen dat de Dienst(en) vooraf middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient  Simpelreserveren.nl hiervoor te machtigen. Indien Opdrachtgever hieraan niet kan voldoen is  Simpelreserveren.nlt gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

11.4. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft  Simpelreserveren.nl het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.5. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door  Simpelreserveren.nl

11.6. Indien de betaling 30 dagen na de factuurdatum door Opdrachtgever nog niet is voldaan, dan heeft  Simpelreserveren.nl de bevoegdheid om het Account van Opdrachtgever en andere diensten dan wel overeenkomsten die bij  Simpelreserveren.nl zijn afgesloten (al dan niet tijdelijk) te blokkeren.

11.7. Het is  Simpelreserveren.nl toegestaan de prijzen jaarlijks met maximaal 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

11.8. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.9. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.10. In bovenstaande gevallen heeft  Simpelreserveren.nl voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1.  Simpelreserveren.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door Opdrachtgever of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade.

12.2. De aansprakelijkheid van  Simpelreserveren.nl jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook (waaronder een tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting en onrechtmatige daad), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde abonnementsgeld, met een maximum van € 2000,- (tweeduizend euro) exclusief 19% BTW.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart  Simpelreserveren.nl voor alle aanspraken van derden (waaronder Bezoekers) uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of reunte, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Diensten.

12.4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van  Simpelreserveren.nl.

Artikel 13 Overmacht

13.1.  Simpelreserveren.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien een omstandigheid waar  Simpelreserveren.nl geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.

13.2. In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Simpelreserveren.nl in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is – kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel 14 Rechten van intellectuele eigendom

14.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur (de Diensten), alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij  Simpelreserveren.nl of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Diensten of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

14.2. Opdrachtgever verkrijgt ten aanzien van de Dienst(en) een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, welke nader in de offerte/Overeenkomst wordt gespecificeerd.

14.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur (de Diensten) te verwijderen of te wijzigen.

14.4. Het is Simpelreserveren.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Diensten. Indien Simpelreserveren.nl door middel van technische bescherming de programmatuur van  Simpelreserveren.nl heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 15 Resellers (implementatie partners)

15.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) de Dienst(en) van  Simpelreserveren.nl door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

15.2. Opdrachtgever handelt bij het Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens  Simpelreserveren.nl overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van  Simpelreserveren.nl is.

15.3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van  Simpelreserveren.nl.

15.4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als  Simpelreserveren.nl Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde Dienst(en).  Simpelreserveren.nl kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

15.5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Simpelreserveren.nl..

15.6.  Simpelreserveren.nl zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij  Simpelreserveren.nl een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact.

15.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van  Simpelreserveren.nl te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van  Simpelreserveren.nl voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van  Simpelreserveren.nl.

15.8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van  Simpelreserveren.nl dan wel die van haar  Simpelreserveren.nl.

15.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt  Simpelreserveren.nl het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde

16.2. derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

16.3. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid.

16.4. Opdrachtgever bepaalt welke velden/gegevens naar de Dienst(en) van  Simpelreserveren.nl worden verstuurd. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om Gebruiker (operator/medewerker) een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de voorgenoemde gegevens op te leggen.

Artikel 17 Wijzigingen Algemene Voorwaarden

17.1.  Simpelreserveren.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief via Website of brief. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

17.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

18.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.

18.4. Opdrachtgever verleent  Simpelreserveren.nl toestemming om Opdrachtgever als referentie te gebruiken / op de Website te vermelden.

18.5. Partiële nietigheid: indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Neem contact met ons op, wij helpen u graag persoonlijk verder.

T: 050-2110512 of

Contact aanvraag
Eenvoudig overstappen
Klantenservice
  • Probleem of klacht melden
  • Tel. 050-2110512
  • info@simpelreserveren.nl